گواهی امضاء

گواهي امضاء

ما خدمات کامل تائيد مدارک و گواهي امضاء را ارائه ميدهيم. شما ميتوانيد براي دريافت اين خدمات به دفتر ما بياييد ويا ما به محل کار و اقامت شما خواهيم آمد.

لطفا درباره ساعات کار و تعين وقت ملاقات در روزهاي اداري و در صورت لزوم در تعطيلات آخر هفته با ما تماس بگيريد.

ما تا شعاع پنج ميلي از فرودگاه اورنج کانتي (جان وين ) براي انجام گواهي امضاء به محل مورد نظر شما خواهيم آمد.


مدارک مورد نياز گواهي امضاء:

 • اوراق مربوط به دريافت وام.
 • دارک اداره مهاجرت.
 • موافقتنامه هاي پيش و پس از ازدواج.
 • هرنوع قرارداد و موافقتنامه قانوني و رسمي.

هزينه:

 • تائيد امضاء 10 دلار
 • گواهي اوراق وام 50 دلار
 • هزينه رفت و برگشت به محل کار شما 30 دلار
 • واهي اوراق وام ( خارج از اداره به شعاع پنج مايلي ) 120 دلار

کارت هويت معتبر براي انجام گواهي امضاء ضروري است. لطفا يکي از کارتهاي اثبات هويت ذکرشده زير را همراه داشته باشيد.

 • گواهينامه رانندگي و يا گواهي هويت صادره توسط يکي از ايالات آمريکا
 • برگ هويت نيروي نظامي
 • پاسپورت آمريکائي
 • پاسپورت معتبر ايراني و ساير کشورها


    yelp gdr facebook