ترجمه

ترجمه

ما در" جي دي آر" هر گونه مدرک و مطلب را از هر زبان و به هر زبان زنده جهان ترجمه ميکنيم. اکثر مطالب ترجمه شده در ارتباط با يکي از موضوع هاي زير ميباشد:

 • مدارک مربوط به اداره مهاجرت
 • متون قانوني
 • گزارش هاي بازرگاني و اقتصادي
 • مدارک پزشکي
 • گزارش هاي مالي و حسابداري
 • گزارش هاي فني
 • مدارک دانشگاهي
 • داستان ها
 • سخنراني ها

 

ساير خدمات وابسته:

 • ويراستاري و تصحيح و دوباره نويسي فارسي و انگليسي
 • تهيه نامه ها و گزارش هاي (شخصي , اداري , بازرگاني) به فارسي و انگليسي
 • شرح حال

خواهشمند است مدارک خود را از طريق فکس , پست الکترونيکي, پست ارسال و يا به دفتر کارما در جنوب کاليفرنيا مراجعه نمائيد. اکثر ترجمه ها ظرف دو تا پنج روزاداري آماده تحويل ميباشد.

 

Get a Quote
Full Name (*)

Please type your full name.
E-mail (*)

Invalid email address.
Phone : (*)

Invalid Phone Number
Translation Type (*)

Please tell us Document Type
Source Language (*)

Invalid Target Language
Target Language (*)

Invalid Target Language
Upload File

Invalid Upload File
Comments

Invalid Comments
Please enter the following numbers (*)
Please enter the following numbers

Invalid Input

  

 


Get a Quote
Full Name (*)

Please type your full name.
E-mail (*)

Invalid email address.
Phone : (*)

Invalid Phone Number
Translation Type (*)

Please tell us Document Type
Source Language (*)

Invalid Target Language
Target Language (*)

Invalid Target Language
Upload File

Invalid Upload File
Comments

Invalid Comments
Please enter the following numbers (*)
Please enter the following numbers

Invalid Input

  


    yelp gdr facebook