درباره ما

درباره موسسه تحقيقاتي ودارالترجمه جي دي آر

موسسه تحقيقاتي ودارالترجمه جي دي آر در اوايل سال 1987(1365) جهت ارائه خدمات ارتباطي در فعاليت هاي بازرگاني علمي و بين المللي از جمله ترجمه مدارک جهت موسسات اقتصادي علمي و اداره مهاجرت آمريکا به سرپرستي دکتر احمد مصباح آغاز بکار کرد.

دکتر احمد مصباح که تحصيلات دانشگاهي خود را در سالهاي 1958-1966(1337 تا 1345) در دانشگاههاي طراز اول آمريکا تکميل نموده است و بعنوان يک اقتصاد دان مترجم , روزنامه نگار و استا د دانشگاه نزديک به چهل سال تجربه آموخته است . او همچنين يکي از بنيانگذاران و عضو هيئت امناء نيپاک(NIPOC) انجمن متخصصين ايراني- آمريکائي اورنج کانتي در ايالت کاليفرنيا مي باشد.    yelp gdr facebook