کارمزد

ما در حد امکان بهترين سرويس با عادلاترين هزينه را به مراجعين خود ارائه ميدهيم. جدول جديد حق الزحمه برخي از خدمات جهت آشنائي به نرخ ترجمه از اين قرار است:

هزينه گواهي امضاء
     
هر گواهي با ما تماس حاصل نماييد  
گواهي اوراق وام با ما تماس حاصل نماييد  
گواهي اوراق وام خارج از دفتر با ما تماس حاصل نماييد  
هزينه رفت و برگشت با ما تماس حاصل نماييد  
 
هزينه ترجمه برخي از مدارک از فارسي به انگليسي
     
شناسنامه اشخاص مجرد با ما تماس حاصل نماييد
 
شناسنامه اشخاص متاهل با ما تماس حاصل نماييد  
سند ازدواج با ما تماس حاصل نماييد
 
سند فوت با ما تماس حاصل نماييد

گواهي رانندگي با ما تماس حاصل نماييد

هزينه هر صحفه با توجه به تعداد کلمات و موضوع بين با ما تماس حاصل نماييد  
دانشنامه ( ديپلم. ليسانس.....) با ما تماس حاصل نماييد  
ريز نمرات (براي هر سال تحصيلي) با ما تماس حاصل نماييد

 


    yelp gdr facebook